TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Dự án bàn giao vào cuối năm 2019, tiến độ rất thoải mái chỉ với 1.7% / tháng và trước khi nhận nhà khách hàng chỉ đóng tiền tới 50%, 50% còn lại khi nhận nhà mới phải đóng tiếp.